LUẬN GIẢI MÔI TRƯỜNG LẮNG ĐỌNG

CỦA CÁC TRẦM TÍCH ĐỆ TAM KHU VỰC HẠ LONG, QUẢNG NINH

 

HOÀNG VĂN LONG

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

Tóm tắt: Các trầm tích Đệ tam khu vực Hạ Long phân bố rải rác thành các dài hẹp và được cho là tương đồng với các thành tạo trầm tích Đệ tam trong các bể chứa dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

Trên cơ sở tổng hợp, xử lư các kết quả phân tích thạch học, độ hạt, cổ sinh, số liệu đo vẽ địa tầng chi tiết cùng với các dạng cấu tạo quan sát trực tiếp ngoài thực địa, các thành tạo trầm tích Đệ tam khu vực Hạ Long được phân chia thành bốn tướng thạch học và môi trựng lắng đọng tương ứng: (1) tướng cát kết phân lớp xiên chéo được lắng đọng trong môi trường ḍng sông; (2) tướng sét-bột kết chứa vật chất than lắng đọng trong môi trường đồng bằng ven sông; (3) tướng cát-cuội-sạn kết cấu tạo hạt mịn dần, thành tạo trong môi trường doi cát ven bờ; và (4) tướng sét kết giàu vật chất hữu cơ được thành tạo trong môi trường hồ lục địa. Kết quả nghiên cứu tướng, môi trường lắng đọng trầm tích và đặc điểm, tính chất hoạt động kiến tạo khu vực đă chỉ ra rằng vùng nghiên cứu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bời các hoạt động tân kiến tạo, chủ yếu là hoạt động biến dạng ḍn và căng giăn cùng với yếu tố trượt bằng khu vực.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)