DỰ BÁO TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN PHÓNG XẠ - ĐẤT HIẾM VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM

TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH, XỬ LƯ TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LƯ

 

LA THANH LONG, NGUYỄN QUANG HƯNG

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Tóm tắt: Trên cơ sở tổng hợp, xử lỷ và phân tích tài liệu địa vật lư, kết hợp với tài liệu địa chất khoáng sản, sinh khoáng phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam, các tác giả đă xây dựng được bộ tiêu chuẩn, dấu hiệu địa chất - địa vật lư để dự báo triển vọng khoảng sản phóng xạ - đất hiếm. Các diện tích có trường dị thường phóng xạ với giá trị lớn và cường độ cao liên quan mật thiết với triển vọng khoáng sản phóng xạ - đất hiếm.

Sử dụng các tiêu chuẩn, dấu hiệu địa chất - địa vật lư này, các tác giả bài báo đă khoanh định được 17 diện tích có triển vọng khoáng sản phóng xạ - đất hiếm, được phân thành 3 cấp A, B, C. Trong đó, 9 vùng dự báo triển vọng cấp A, 3 vùng dự báo triển vọng cấp B và 5 vùng dự báo triển vọng cấp C.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)