NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU VỀ ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN
 VÀ HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT CỦA LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ
ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC TRONG GIAI ĐOẠN 2009-2014

VŨ QUANG LÂN, LA MAI SƠN, TRẦN VĂN LONG

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Tóm tắt: Trong giai đoạn 2009-2014, công tác kỹ thuật của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đă có những bước chuyển biến khá nổi bật. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Liên đoàn c̣n tham gia thực hiện các đề án Chính phủ, các hợp đồng sản xuất dịch vụ địa chất theo xu hướng đa dạng hóa công việc. Kết quả của các đề án điều tra cơ bản địa chất đă xây dựng được các bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đạt tiêu chuẩn quốc gia, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về địa chất khu vực c̣n tồn tại, xác định được nhiều diện tích có triển vọng khoáng sản để chuyển sang đánh giá chi tiết hơn, khoanh định được những khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất và đề xuất biện pháp pḥng tránh thích hợp, nhiều phát hiện mới nổi bật về địa chất, khoáng sản có ư nghĩa khoa học và giá trị thực tế. Các đề tài khoa học - công nghệ và những phần công việc thuộc đề án Chính phủ do Liên đoàn thực hiện đều được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, có những kết quả mới về địa chất và khoáng sản. Việc hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao của những phần công việc thuộc các đề án Chính phủ đă góp phần vào thành quả chung của toàn đề án.

Để có được những kết quả mới, có ư nghĩa khoa học và thực tiễn về địa chất,  khoáng sản, Liên đoàn luôn quan tâm đến công tác đào tạo lực lượng cán bộ kỹ thuật bằng nhiều h́nh thức khác nhau.

Mục tiêu chung, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động kỹ thuật của Liên đoàn là xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật đủ mạnh, đáp ứng được yêu cầu đa dạng hóa công việc trong thời gian trước mắt và lâu dài.


                           
(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)