ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG ĐÁ - CỔ ĐỊA LƯ
TRONG PALEOZOI GIỮA - MUỘN VÙNG HẠ LANG, CAO BẰNG

 NGUYỄN CÔNG THUẬN

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Tóm tắt: Các phân vị địa tầng được h́nh thành trong một điều kiện lịch sử địa chất nhất định. Các đặc điểm trầm tích như độ hạt, độ mài tṛn, thành phần hóa học và đặc biệt sự có mặt của các dấu tích sinh vật sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà địa chất để lập lại điều kiện môi trường của khu vực nào đó trên bề mặt vỏ Trái đất. Vùng Hạ Lang, nơi có các trầm tích Paleozoi trung - thượng được thành tạo liên tục từ Devon sớm đến Carbon sớm đồng thời có sự thể hiện khá rơ về thành phần trầm tích, hóa thạch là cơ sở để luận giải các điều kiện cổ địa lư thành tạo các trầm tích đó.


                       
     (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)