NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐẾN MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG THĂM D̉,
KHAI THÁC QUẶNG ĐỒNG SIN QUYỀN, BÁT XÁT, LÀO CAI

NGUYỄN VĂN DŨNG1, LÊ KHÁNH PHỒN1, NGUYỄN PHƯƠNG1, NGUYỄN THỊ HOÀ1,
TRỊNH THỊ HẤU 1, VŨ THỊ LAN ANH1, TRỊNH Đ̀NH HUẤN2, NGUYỄN Đ̀NH CHÂU3

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 2Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm;

3Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Ba Lan

Tóm tắt: Bài báo đã đưa ra kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ đến môi trường do các hoạt động thăm ḍ, khai thác và chế biến quặng đồng cộng sinh với chất phóng xạ tại mỏ đồng Sin Quyền; đồng thời đề xuất các kiến nghị phòng ngừa giảm nhẹ ảnh hưởng tác hại ô nhiễm phóng xạ đối với cán bộ, công nhân tham gia sản xuất và đối với khu vực dân cư lân cận.


                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)