MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)
 QUẢN LƯ TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LƯ LỖ KHOAN PHÓNG XẠ VÙNG TRŨNG NÔNG SƠN

NGUYỄN THÁI SƠN, TRỊNH Đ̀NH HUẤN

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Tóm tắt: Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đă được Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Liên đoàn đă hoàn thành nhiều CSDL như CSDL môi trường, CSLD thống kê - kiểm kê khoáng sản rắn, CSDL quản lư các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đây là những CSDL được xây dựng trên nền tảng các lập tŕnh cũ.

Cho đến nay, Liên đoàn đă xây dựng được hệ thống phần mềm quản trị CSDL quản lư tài liệu địa vật lư lỗ khoan. CSDL được phát triển là một ứng dụng Web dựa trên nền tảng của Microsoft .Net Framework cho phép người sử dụng dễ dàng tra cứu các tài liệu địa vật lư lỗ khoan thông qua hệ thống mạng (LAN, Intranet, Internet).


                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)