ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA ĐẤT HIẾM VÙNG NAM NẬM XE, LAI CHÂU

CHU MINH TÚ, TRỊNH Đ̀NH HUẤN, NGUYỄN VĂN HOÀ,

NGUYỄN ĐỨC TÔN, NGUYỄN ĐỨC LONG, ĐÀO HỒNG PHONG

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Tóm tắt: công tác khảo sát địa chât, t́m kiếm - đánh giá và thăm ḍ quặng đất hiếm ở khu vực Nậm Xe được tiến hành từ năm 1958. Kết quả đă khoanh định khu vực có tiềm năng tài nguyên - trữ lượng lớn về đất hiếm và kim loại phóng xạ. Tuy nhiên tại Nam Nậm Xe công tác nghiên cứu chuyên sâu về thành phần vật chất, tính chất công nghệ quặng vẫn c̣n nhiều vấn đề cần tranh luận. Kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất thuộc Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thời gian qua bước đầu đă làm sáng tỏ đặc điểm cấu tạo, kiến trúc và nguồn gốc tạo quặng ở mỏ Nam Nậm Xe. Trong bài báo này, dựa trên kết quả thăm ḍ từ năm 2010 đến nay, các tác giả cung cấp thêm một số thông tin và nhận định mới về đặc điểm quặng hóa đất hiếm khu vực Nam Nậm Xe, Lai Châu.


                        (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)