Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quay lại