TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Nghiên cứu địa động lực và thành lập các bản đồ địa động lực vùng biển Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Geodynamic studies and establishment of geodynamic maps for Việt Nam sea
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 48 - 56
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, Trần Nghi, Cao Đinh Triều, Đỗ Văn Lĩnh
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Trần Văn Trị
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất cấu trúc
18-Từ khóa: địa động lực, biển, thành lập bản đồ, thạch quyển, thềm lục địa
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại